Yhdistyksen säännöt

Sport Riesen Klub ry SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sport Riesen Klub ja sen kotipaikka on Janakkalan kunta ja toimialueena Etelä-Hämeen- Kennelpiiri.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palveluskoirien käyttö- ja harrastustoimintaa ja kiinnostusta palveluskoirakoulutukseen ja kilpailemiseen.

Kehittää palveluskoirien käyttö- ja harrastusominaisuuksia. Tehdä käyttö- ja palveluskoiratyötä tunnetuksi sekä työskennellä hyvän koiranpidon aikaansaamiseksi.

Tarkoitus edistää nuorison kiinnostusta palveluskoiratoimintaa kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää käyttö- ja palveluskoiraharrastukseen liittyviä koulutuskursseja, harjoittelutilaisuuksia, opetus- ja neuvontatilaisuuksia sekä toimeenpanee palveluskoirakokeita, kilpailuja ja -näyttelyitä. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa kahvila-, ravintola- tai muunlaista anniskelutoimintaa yhdessä toimipaikassaan järjestämissään tapahtumissa asianmukaisen luvan saatuaan.

Yhdistyksen kieli on Suomi

Yhdistys on jäsen Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:ssä ja Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:ssä. Lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihinkin kenneltoimintaa harrastaviin kansallisiin tai kansainvälisiin yhteenliittymiin ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy yksimielisellä päätöksellä jäseneksi.

Kunniajäsenekseen voi yhdistys hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen huomattavalla tavalla tukeneet yhdistyksen toimintaa tai tehneet palveluskoiratyölle huomattavia palveluksia. Päätös voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljästä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Lisäksi yhdistyksessä voi olla asiantuntijajäsenenä hallituksen hyväksymiä yksittäisiä henkilöitä, joilta ei peritä jäsenmaksua ja joilla ei ole äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä sen lisäksi uusilta jäseniltä perittävän liittymismaksun suuruuden päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ja asiantuntijajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä. Se tapahtuu ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Erottamisen syynä voi olla erääntyneen jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Tästä syystä erotetulla jäsenellä ei ole valistusoikeutta. Erottamisen syynä voi myös yhdistyksen sääntöjen rikkominen tai yhdistyksen toiminnan huomattava vaikeuttaminen yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tai jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksestä voi asianomainen jäsen vedota kirjallisesti yhdistyksen vuosikokoukseen jättämällä kolmen kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä kirjallisen vetoomuksensa yhdistyksen hallitukselle. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

10§ Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet.

11§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi muuta jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja korkeintaan kaksi peräkkäistä toimikautta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuoroisia.

Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden ratkaisee arvonta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

13§ Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

14§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille sähköpostilla tai postitse lähetettävällä kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen julkaisussa tai yhdistyksen nettisivuilla www.sportriesen.fi. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään kuukausi ennen kokousta, kokouspäivää lukuun ottamatta. Ilmoituksen on katsottava tapahtuneen sinä päivänä kun kokouskutsu tai yhdistyksen julkaisu, jossa kokouskutsu on julkaistu, on lähetetty sähköpostitse tai postitse.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Asiantuntijajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenen äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

15§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi(2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.

 5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.

 7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja hänelle tai heille varamiehet.

 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle.

 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle.

 10. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut.

 11. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat.

Aloitteet vuosikokoukseen tulee tehdä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouskutsussa mainitsemattomat asiat voidaan käsitellä, mutta niistä ei tule tehdä päätöstä.

16§ Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko äänivaltaisen jäsenten jäsenluvusta sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

17§ Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

18§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.Viimeksi päivitetty 19.06.2018 19:50
 
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Sportriesen, Powered by Joomla!